REGULAMIN KONKURSU

portalu Bookeriada i Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs portalu Bookeriada i Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedmiotem Konkursu jest wybór dwóch najciekawszych odpowiedzi na zadane pytanie.

§2

Sponsorem nagród jest Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

§3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Konkurs rozpoczyna się 9 października, a kończy 15 października 2017 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 16 października 2017 roku.

2. UCZESTNICY KONKURSU

§5

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach od 9 do 15 października 2017 roku udzielą kreatywnej odpowiedzi na pytanie zadane przez portal Bookeriada i Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odpowiedzi należy udzielać pod konkursowym postem na facebookowym fanpage’u Bookeriady.

§6

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§7

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu są Organizatorzy. Dane osobowe przekazane Organizatorom przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Organizatorzy.

2. Ostateczny wybór najlepszych odpowiedzi dokonany zostanie przez jury składające się z redaktorów portalu Bookeriada i przedstawicieli Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

§9

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

– zapoznać się z Regulaminem Konkursu,
– udzielić kreatywnej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.

2. Zgłoszona do konkursu odpowiedź powinna być odpowiedzią na zadane pytanie.

3. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić do konkursu tylko jedną odpowiedź.

4. Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowani w formie notatki na facebookowym profilu portalu Bookeriada.pl.

4. NAGRODY

§10

W konkursie przewidziano nagrody: 2 egzemplarze książki „Ameryka po nordycku” (po jednym dla każdego ze zwycięzców).

§11

Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania Nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, na następujących wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:

– prawa do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach,
– wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity,
– prawa do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii;
– prawa do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego,
– prawa do przerabiania i przetwarzania Utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich,
– prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub wyimkowania, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami;
– prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego);
– publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.
– Organizatorom przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12

1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Konkursu odpowiedzi i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w ust.1.

2. Sponsorzy nagród ponoszą koszty wysyłki związanych z dostarczeniem nagród konkursowych, jednak dwukrotne nieodebranie przesyłki (zwrot) jest traktowane jako rezygnacja zwycięzcy z nagrody.

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania odpowiedzi konkursowych konkursowych.

4. W przypadku naruszenia Regulaminu, Organizatorzy mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Zgłoszenie odpowiedzi do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.