REGULAMIN KONKURSU KSIĄŻKOWEGO
portalu Bookeriada

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs książkowy portalu Bookeriada. Przedmiotem Konkursu jest wybór najciekawszych kreatywnych odpowiedzi na zadane pytanie.

§ 2

Organizatorem konkursu jest portal Bookeriada a sponsorem nagród portal Audiobooki.com

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu bookeriada.pl.

§ 4

Konkurs trwa od 18.06.2015 do 25.06.2015 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach od 18.06.2015 do 25.04.2015 r.na stronie bookeriada.pl udzielą kreatywnej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.

§ 6

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Organizator.
2. Ostateczny wybór najlepszych odpowiedzi dokonany zostanie przez jury składające się z Redaktorów portalu Bookeriada.
3. Jury w drodze głosowania wybierze najlepsze odpowiedzi udzielone na zadanie pytanie konkursowe.

§ 9

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

  • mieć status fana na stronie profilu Bookeriada, dostępnej w serwisie Facebook na stronie: facebook.com/bookeriada,
  • mieć status fana na stronie profilu Audiobooki.com, dostępnej w serwisie Facebook na stronie: facebook.com/audiobookionline
  • zapoznać się z Regulaminem Konkursu,
  • udzielić kreatywnej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.

2. Zgłoszona do konkursu odpowiedź powinna być odpowiedzią na zadane pytanie.
3. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest zaprezentowanie kreatywnego podejścia do tematu czytelnictwa.
4. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić do konkursu tylko jedną odpowiedź.
5. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona do Konkursu odpowiedź jest jego własnością.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 26.06.2015 r.
7. Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowani w formie notatki na stronie facebook.com/bookeriada oraz powiadomieni mailowo.

IV. NAGRODY

§ 10

W konkursie przewidziano pięć nagród, którymi są:

kody konkursowe uprawniające do darmowego pobrania audiobooka „Mały Książę” ze strony Audiobooki.com

§ 11

Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania Nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, na następujących wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:
prawa do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach,
wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity,
prawa do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii;
prawa do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego,
prawa do przerabiania i przetwarzania Utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich,
prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub wyimkowania, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami;
prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego);
publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.
Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Konkursu komentarzy i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w ust.1.
2. Organizator nie ponosi kosztów wysyłki związanych z dostarczeniem nagród konkursowych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania odpowiedzi konkursowych konkursowych.
4. W przypadku naruszenia Regulaminu, Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Zgłoszenie odpowiedzi do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.