Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. zawiera zapisy, które niekoniecznie muszą chronić biblioteki w szkołach podstawowych.

Zadaniem szkoły podstawowej jest wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury. Szkoła podejmuje działania mające na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz działania sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów, kształtuje postawę dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do otwartego dialogu z dziełem literackim.

Brzmi świetnie, ale dalej czytamy:

W procesie kształcenia i wychowania wskazuje rolę biblioteki (szkolnej, publicznej, naukowej i in.) oraz zachęca do podejmowania indywidualnych prób twórczych.

Z zapisu wynika, że to zadanie może spełniać dowolna biblioteka, niekoniecznie szkolna. Kolejne akapity opisują korzyści płynące z czytania książek, ale do spełnienia założeń rozporządzenia wystarczą zajęcia, na których nauczyciel głośno czyta fragmenty książek:

Ważne jest, aby zainteresować ucznia czytaniem na poziomie szkoły podstawowej. Uczeń powinien mieć zapewniony kontakt z książką, np. przez udział w zajęciach, na których czytane są na głos przez nauczycieli fragmenty lektur, lub udział w zajęciach prowadzonych w bibliotece szkolnej.

Zajęcia w bibliotece wydają się jedynie możliwością, a nie koniecznością.

Dostęp do biblioteki szkolnej będzie zapewniony dopiero na poziomie szkoły branżowej I stopnia:

Realizację powyższych celów powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

Brak takiego zapisu w części o szkołach podstawowych jest co najmniej niepokojący, o czym można przeczytać m.in. na stronie internetowej miesięcznika „Biblioteka w Szkole” (wcześniej zapis o bibliotekach szkolnych widniał w preambule). Redakcja tego czasopisma jest również organizatorem akcji „STOP likwidacji bibliotek”.

zrzut-ekranu-2017-03-15-o-13-55-50