Być może dopiero co zdaliście maturę i nie macie zielonego pojęcia, na jakie studia iść. A może właśnie skończyliście pierwszy ich stopień i zastanawiacie się, na jakim kierunku kontynuować swoją edukację. Jeżeli kochacie książki i interesujecie się literaturą, macie dużo szczęścia: polskie uniwersytety mają całkiem ciekawą ofertę skierowaną do Moli Książkowych, które kiedyś zawodowo chciałyby związać się ze swoją pasją. Poniżej znajdziecie 10 kierunków studiów, które najbardziej nam się spodobały. I nie – nie ma tam ani polonistyki, ani bibliotekoznawstwa. O nich wie każdy. O studiach z komiksu czy technik pisarskich nieliczni. Która opcja podoba Wam się najbardziej?

Wpis powstał we współpracy z portalem Notatek.pl – Nie notuj, studiuj!, który w swojej bazie posiada ponad 100 tys. materiałów naukowych z różnych dziedzin nauki, z ponad 270 uczelni.

1) Biblioterapia

10 najciekawszych kierunków studiów związanych z książkami

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Studia podyplomowe

Kurs obejmuje zagadnienia bajki terapeutycznej w pracy z dziećmi, metodykę pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z zaburzeniami dysleksji, lateralizacji, ADHD), a także propozycje warsztatów biblioterapeutycznych w pracy z osobami uzależnionymi, agresywnymi oraz niedostosowanymi społecznie. Zgłębiana jest również tematyka związana z biblioterapią kierowaną do osób chorych i niepełnosprawnych oraz Seniorów. Dodatkowo, program został poszerzony o zagadnienia logopedycznej bajki terapeutycznej i elementy arteterapii. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia jego ukończenia wystawione przez Uniwersytet Pedagogiczny oraz Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.

Więcej: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

2) Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo

10 najciekawszych kierunków studiów związanych z książkami

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej
Studia pierwszego stopnia

Kierunek Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo mieści się w obszarze nauk humanistycznych, ma jednak charakter interdyscyplinarny, jego program łączy w sobie bowiem elementy takich dyscyplin tego obszaru, jak literaturoznawstwo, kulturoznawstwo i bibliologia. W programie studiów dają się wyodrębnić trzy bloki tematyczne, którym odpowiadają właściwe dla nich efekty kształcenia. Jest to „blok kulturalno-literacki”, zawierający przedmioty z zakresu historii literatury i wiedzy o kulturze, „blok tekstowo-warsztatowy”, w którym znalazły się przedmioty związane z tworzeniem i krytyką tekstu oraz „blok edytorski” z przedmiotami obejmującymi teorię i działalność praktyczną związaną z procesami wydawniczymi, czyli z redakcyjnym opracowaniem oraz przygotowaniem tekstu do druku.

Więcej: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

3) Antropologia literatury, teatru i filmu

10 najciekawszych kierunków studiów związanych z książkami

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej
Studia drugiego stopnia

Kierunek Antropologia literatury, teatru i filmu to nowoczesny, interdyscyplinarny profil studiów magisterskich, przygotowujący do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturowym. Jego podłoże naukowe stanowi antropologia kulturowa. Studenci zapoznają się z najnowszymi modelami komentarza krytycznego (nie zaniedbując modeli klasycznych) oraz uczą profesjonalnej percepcji sztuki, wdrażając się do świadomego, analitycznego i wartościującego jej postrzegania. Odbiór antropologiczny uwzględnia szeroko rozumiany, konieczny kontekst kultury, w jakim zawsze funkcjonuje człowiek-twórca i jego dzieło: literackie, teatralne, filmowe, muzyczne czy plastyczne.

Więcej: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

4) Dawna Książka, Zbiory Specjalne i Archiwalia

10 najciekawszych kierunków studiów związanych z książkami

Uniwersytet Jegielloński
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Studia podyplomowe

Studia te przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych problematyką profesjonalną, badawczą i naukową, związaną z dawną książką, zbiorami specjalnymi i archiwaliami. W szczególności adresowane są do pracowników instytucji gromadzących, dokumentujących i udostępniających tego rodzaju zbiory (bibliotekarzy, archiwistów), a także absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą specjalizować się w tym obszarze działalności zawodowej. Studia mają unikatowy charakter. Ich program powstał w oparciu o doświadczenia pracowników naukowych Instytutu INIB UJ oraz specjalistów-praktyków z Biblioteki Jagiellońskiej i Archiwum Narodowego w Krakowie.

Więcej: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jegiellońskiego

5) Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa

10 najciekawszych kierunków studiów związanych z książkami

Uniwersytet Warszawski
Wydział Historyczny, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
Studia podyplomowe

Program obejmuje szeroko pojętą problematykę rynku książki oraz zagadnienia praktyczne związane m.in. z marketingiem wydawniczym, zarządzaniem wydawnictwem, informacją o książce, pracą redakcji, zakupem praw autorskich, promocją w targach, dystrybucją, nowymi technologiami. Studia przeznaczone są zarówno dla osób, które pracują już na rynku książki i pragnęłyby ponieść swoje kwalifikacje, jak również dla tych, które przewidują możliwość podjęcia takiej pracy w przyszłości.

Więcej: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

6) Literatura i książki dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności

10 najciekawszych kierunków studiów związanych z książkami

Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki, Instytut Literatury Polskiej
Studia podyplomowe

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu współczesnej literatury i książki dziecięcej oraz kształcenie umiejętności związanych z kształtowaniem nawyków czytelniczych i zainteresowań lekturowych dzieci i młodzieży. Projekt studiów zakłada wieloaspektowe ujęcie wiedzy o współczesnej literaturze i książce dziecięcej, ukazanie najważniejszych problemów z perspektywy literaturoznawczej i bibliologicznej, a także psychologicznej, pedagogicznej, metodycznej, socjologicznej, z uwzględnieniem najnowszych tendencji w literaturze światowej, z odwołaniem do efektów eksperymentalnych działań animujących czytelnictwo.

Więcej: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

7) Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego

10 najciekawszych kierunków studiów związanych z książkami

Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki, Instytut Literatury Polskiej
Studia podyplomowe

Proponowane zajęcia prowadzone przez wielokrotnie nagradzanych wybitnych pisarzy, naukowców, wydawców, krytyków literackich i ludzi kultury pogłębiać będą świadomość literacką studentów, która pozwoli im lepiej rozumieć współczesne przemiany sztuki słowa oraz widzieć własne propozycje literackie w określonym ciągu konwencji i technik artystycznych. Wykładowo-warsztatowa forma prowadzenia zajęć umożliwi uczestnikom studiów nie tylko teoretyczne, lecz przede wszystkim praktyczne zapoznanie się z problematyką gatunków poetyckich, prozatorskich, dramatycznych,  gatunków literatury popularnej i cyfrowej, zaznajomienie się z technikami scenariopisarstwa filmowego i radiowego, typami stylizacji literackiej, specyfiką form synkretycznych oraz stylami argumentacji charakterystycznymi dla krytyki literackiej.

Więcej: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

8) Studia Podyplomowe w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym

10 najciekawszych kierunków studiów związanych z książkami

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Filologiczny
Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z procesem wydawniczym (redakcja i korekta tekstu, DTP, projektowanie graficzne), funkcjonowaniem firmy wydawniczej (organizacja pracy w wydawnictwie, promocja, współczesny rynek książki) oraz technologiami druku. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności z zakresu najnowszych technologii w edytorstwie. Ważną część programu studiów stanowi blok zajęć z zakresu publikacji elektronicznych (typografia publikacji elektronicznych, elektroniczne formy promocji publikacji, Open Access, estetyka stron www). Program studiów umożliwia także zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania książki w świecie współczesnym (ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni cyfrowej i nowoczesnych ideologii znaków).

 Więcej: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

9) Grafika wydawnicza

10 najciekawszych kierunków studiów związanych z książkami

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Artystyczny
Studia podyplomowe

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w szeroko pojętą wiedzę i umiejętności w zakresie grafiki wydawniczej, związanej z projektowaniem oraz edycją książki, ilustracji, plakatu, wydawnictw akcydensowych, wydawnictw prasowych i innych, oraz wielorakimi możliwościami zastosowania jej w edukacji, własnej twórczości, publikacjach wydawniczych, oraz w pracy w agencji wydawniczej. Nauka obejmuje profesjonalną naukę projektowania oraz obsługę programów graficznych: Photoshop, Illustrator, CorelDraw, InDesign. Zajęcia prowadzone są w profesjonalnych pracowniach graficznych Wydziału Artystycznego UMCS.

Więcej: Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

10) Ilustracja i komiks z elementami concept art

10 najciekawszych kierunków studiów związanych z książkami

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Artystyczny
Studia podyplomowe

Program studiów obejmuje swoim zakresem zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne w mediach tradycyjnych oraz cyfrowych. Słuchacz nabywa wiedzę dotyczącą stosowania tradycyjnych narzędzi i technik malarskich i rysunkowych wraz z elementami grafiki warsztatowej. Zajęcia w zakresie nowych mediów obejmują: wykorzystanie programów graficznych i fotografii w pracy ilustratora, digital painting, ilustracje i wizualizacje 3D. Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do podjęcia pracy w różnego rodzaju instytucjach i firmach wydawniczych, branży gier komputerowych oraz produkcji telewizyjnych i filmowych. Umiejętności ilustratora znajdują zastosowanie także w kształtowaniu aplikacji multimedialnych oraz tworzeniu prezentacji i stron internetowych.

Więcej: Wydział Artystyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego